De Dijlespurters V.V. Mechelen
Een club met een voor de jeugd
Algemeen Wielerclub De Dijlespurters V.V. Mechelen (verder De Dijlespurters) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Dijlespurters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Wielerclub De Dijlespurters V.V. Mechelen Zetel: Zemstsesteenweg 101 Emailadres: DIJLESPURTERS@TELENET.BE Telefoon: 0496/320.023 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Je persoonsgegevens worden door De Dijlespurters verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club; Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van activiteiten van de club; Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting) Het bekomen van sponsoring Welke gegevens verwerken we? Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij op vraag van de Federatie de volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) : 1. Ledenadministratie: a. Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer b. Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gezondheidsverklaring, resultaten en straffen. 2. Promotie van onze clubwerking: a. Foto’s/filmpjes van renners tijdens wedstrijden/training/stage b. Foto’s/filmpjes van renners voor publicatie op website/facebook en persvoorstelling c. Foto’s/filmpjes van evenementen georganiseerd door de club d. Foto’s/filmpjes van activiteiten in relatie tot de promotie van de wielersport in het algemeen Wie verwerkt de gegevens? De gegevens worden (uitsluitend) verwerkt door: Bestuursleden van De Dijlespurters (officieel bestuur) Vrijwilligers van De Dijlespurters (ploegleiders, ploegbegeleiders, train- ers/sters) Federatie: Cycling Vlaanderen Verstrekking aan derden De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na je ontslag uit de club tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden, of voor opname in onze archief website. Beveiliging van de gegevens Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: Alle personen die namens De Dijlespurters van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een wachtwoordbeleid op onze ledenbestanden. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Je rechten omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Wijziging privacy statement De club kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
· · · · - - - · · · ·